Disclaimer

Website

VeriCon probeert zijn website www.vericon.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De website is voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden kan het voorkomen dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Als u vragen, opmerkingen of aanmerkingen op de inhoud van deze website heeft, neem dan contact met ons op via marketing@vericon.nl. Als u vindt dat de website niet volledig is of fouten bevat dan horen wij dit graag van u. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

VeriCon staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie door u wordt geraadpleegd. VeriCon sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.vericon.nl of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Dit geldt ook voor indirecte of directe schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

E-mail

De verstrekte informatie in de e-mailberichten van VeriCon zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Als u een e-mailbericht van VeriCon ten onrechte ontvangt, vragen we u onmiddellijk contact op te nemen met de afzender door de mail te beantwoorden. Wij verzoeken u ook dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken. VeriCon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor door daarbij overgebrachte virussen.