Een constructief ontwerp is een ontwerp van bouwwerken en draagconstructies. Constructief ontwerp verwijst ook wel naar het proces van het plannen, ontwerpen en berekenen van de dragende structuur van een gebouw, brug, dam of een ander bouwwerk. Het doel van een constructief ontwerp is om veilige, duurzame en functionele structuur te creëren die de beoogde belastingen kan dragen.

Constructief advies sluit aan op de dienst die geleverd wordt door constructieve ingenieurs en adviesbureaus aan projectontwikkelaars, aannemers, architecten of andere belanghebbenden op het gebied van de bouw- en constructie-industrie. Advies geven kan een voortraject zijn van het leveren van een ontwerp maar kan ook een dienst zijn op zichzelf.

Binnen VeriCon worden bovenstaande twee diensten als combinatie aangeboden. Dit om de juiste expertise en de begeleiding daarbij te kunnen bieden, zodat het ontwerp, de analyse en de realisatie van projecten soepel verloopt.

Het belang van constructief advies

Voor ieder project is constructief advies een onmisbare schakel. Het is de basis voor veiligheid en draagkracht binnen projecten, maar ook vormt het de basis voor zaken zoals energiebesparing en gezondheidswaarden. Voor een weloverwogen constructief ontwerp zijn daarom ook constructeurs nodig die vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken hierop kunnen anticiperen.

Duurzaamheid bij constructief advies

Of er nu een school, kantoorpand, brug of woontoren ontworpen moet worden, de specialisten binnen VeriCon hebben de capaciteit en de kennis om de constructieve ontwerpen te berekenen en ontwerpen. De constructieve ontwerpen en adviezen worden gemaakt en gegeven voor nieuwbouw-, transformatie- en optopprojecten. Circulariteit en duurzaamheid zijn onderwerpen die steeds vaker ter sprake komen binnen VeriCon. De specialisten proberen hier meer kennis over in te winnen om zo duurzaamheid en circulariteit meer prioriteit te geven binnen projecten om zo ook hun steentje bij te kunnen dragen aan de emissievrije bouw. De kennis over duurzaam en circulair bouwen wordt zeer op prijs gesteld en gewaardeerd door klanten, waardoor laatste jaren VeriCon steeds meer HSB opdrachten binnen krijgt.

Constructieve veiligheid

Uitgangspunt bij elke opdracht is een gedegen constructief ontwerp dat voldoet aan de geldende wetten en normen. Alle onderdelen worden volledig uitgewerkt (dus geen verwijzingen als ‘volgens tekening en berekening leverancier’), ook met alle benodigde aansluitingen en montagevoorzieningen. Deze totaalengineering borgt de constructieve veiligheid in de uitwerking van de constructies. Bij elk project leveren we een projectkwaliteitsdocument op.

Lees hier verder over constructieve veiligheid en hoe VeriCon daarbinnen een rol speelt. 

Technologieën

Solibri, Matrix, Grasshopper en Scia zijn vier programma’s die in de wereld van constructief ontwerp en adviesdiensten steeds meer populariteit winnen en dus ook noodzakelijk zijn, zo ook bij VeriCon. Zeker bij de complexe projecten is de gespecialiseerde software van belang. Al deze tools hebben unieke functies en mogelijkheden om onze ingenieurs te helpen bij het efficiënter en nauwkeuriger werken en het creëren van constructieve ontwerpen en adviezen.

Door gebruik te maken van deze software kunnen onze ingenieurs de efficiëntie verhogen, fouten verminderen en innovatieve oplossingen ontwikkelen voor complexe constructieve vraagstukken. De technologieën zorgen mede voor de voortdurende evolutie en verbeteringen binnen de bouwsector.

Het belang van de bodemgesteldheid

Voordat een bouwplaats klaar is om op gebouwd te worden moet er altijd eerst gekeken worden naar de bodemgesteldheid en de geologische opbouw. Deze twee onderdelen bepalen voor een groot deel of er dergelijke maatregelen nodig zijn voor het bouwrijp maken van een terrein. Een constructief ontwerp blijft namelijk alleen goed en betrouwbaar als de fundering dat ook is. VeriCon kijkt daarom verder dan alleen het gebouw constructief ontwerpen en in orde maken, maar verzorgen wij ook de berekeningen voor de fundering wanneer nodig, zodat alle gebouwen waaraan VeriCon meewerkt veilig en lang in goede staat blijven.

Valkuilen bij constructief advies

Bij valkuilen en constructief advies wordt er snel gedacht aan technische fouten, maar de fouten die het vaakst voorkomen zijn communicatiefouten, dit komt door de hoeveelheid partijen die aan één project werken. Valkuilen die hierbij voorkomen zijn: het niet op 1 lijn zitten met de andere partijen of niet goed luisteren naar wat nu echt het probleem van de klant is en hoe je daar met meerdere partijen een oplossing voor kan bieden. Communicatie met de klant is een van de belangrijkste zaken als het gaat om constructief advies leveren. Voor het verbeteren van de communicatie richting klanten wordt er gebruik gemaakt van BIM, hierbij wordt geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld. Lees hier hoe VeriCon BIM toepast.

Naast communicatie kan het kostenplaatje ook als valkuil gezien worden, kiest een klant of het bedrijf voor kwaliteit of voor het financiële aspect? Waar wil je mee concurreren en wat zijn de marges die er behaald moeten worden. Voor ieder bedrijf is dit een lastig punt. VeriCon weet van zichzelf en van de markt dat zij niet de duurste maar ook zeker niet de goedkoopste zijn. Voor VeriCon is het belangrijk dat er kwaliteit, eerlijkheid en openheid geleverd wordt en dat er door de prijs niet kwalitatief minder of onhaalbaar werk geleverd wordt. In het artikel ‘Ondernemerschap is meesterschap’ vertelt Jos Hoonhout hier meer over.

Constructieve toegankelijkheid

Toegankelijkheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden bij het ontwerpen en bouwen van gebouwen. In 2016 is de NEN-9120 norm geïntroduceerd, hierin staan alle richtlijnen en normen beschreven op het gebied van toegankelijkheid binnen en rondom een gebouw. De norm is nog geen vereiste, maar VeriCon leeft deze wel na en integreert ze in hun ontwerpen om zo de toegankelijkheid te verhogen.

Voor meer informatie over de soorten projecten die VeriCon verzorgt klik hier.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:


Sander Zegers teamleider ontwerp en advies

Naar het artikeloverzicht

Meer weten? Neem contact op